Select Your Region

Bắc Mỹ

Mỹ La-tinh

Châu Âu

Trung Đông

Châu Phi

India

Vành đai Thái Bình Dương

Úc và New Zealand

  • Australia and New Zealand
  • English

Điều khoản Sử dụng Trang mạng JLG

JLG Industries, Inc., cùng các chi nhánh và công ty con (gọi chung là “JLG”) chào mừng quý vị. Bản thỏa thuận Điều khoản Sử dụng Trang mạng JLG (“Thoả thuận”) sau đây chi phối việc truy cập và sử dụng trang mạng này (“Dịch vụ”) và các ứng dụng cho di động của JLG (“Ứng dụng”) khi phù hợp. Vui lòng xem kỹ Thỏa thuận này. Qua việc truy cập và sử dụng Dịch vụ, quý vị đồng ý chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo được tham chiếu trong tài liệu này.

1. Quyền Bản quyền

Tất cả các quyền bản quyền trong các đoạn văn bản, hình ảnh, ảnh, đồ họa, giao diện người dùng, và các nội dung khác được cung cấp trên Dịch vụ, và các việc lựa chọn, phối hợp, tổ chức, thiết kế, biên soạn, “magnetic translation”, chuyển đổi kỹ thuật số, và sắp xếp các nội dung đó đều thuộc sở hữu bởi JLG hoặc bên cấp phép bên thứ ba của nó, trong phạm vi đầy đủ được cho phép trong khuôn khổ của Đạo luật Bản quyền Hoa Kỳ và tất cả các luật bản quyền quốc tế. Theo những luật bản quyền áp dụng, quý vị không được phép sao chép, tái tạo, sửa đổi, phân phối, hiển thị, thực hiện hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ vì bất kỳ mục đích nào. Không có bất kỳ điều nào dù là nói ra hay suy diễn từ Dịch vụ có thể trao cho quý vị phép hay quyền thuộc bất kỳ bản quyền nào của JLG hay một bên thứ ba.

Dịch vụ và những thông tin mà nó tham chiếu đến chỉ dành cho duy nhất mục đích để xem. Quý vị được phép tải thông tin từ trang mạng này với mục đích duy nhất là để xem. Bất kỳ cách sử dụng nào khác hoặc việc tái tạo, sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản bởi quý vị với bất kỳ tài liệu nào trên trang mạng của JLG, bao gồm cả những tài liệu phái sinh, đều bị nghiêm cấm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của JLG. Những yêu cầu xin phép tái sử dụng bất kỳ thông tin nào từ Dịch vụ này cần được gửi tới cho E-Commerce Administrator, 13224 Fountainhead Plaza, Hagerstown, MD 21742 USA, hay qua email ecom@jlg.com.

Mặc dù vậy, JLG cho phép quý vị tạo ra một (1) bản điện tử hoặc bản in của các thông tin đăng tải trên bất kỳ trang nào của Dịch vụ miễn là bản sao được sử dụng chỉ duy nhất cho các mục đích cá nhân phi thương mại, và thêm nữa là bất kỳ bản sao như vậy vẫn còn được bảo vệ bởi tất cả bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, và những thông báo và chỉ thị về quyền sở hữu có trên Dịch Vụ. Việc lấy dữ liệu hoặc nội dung khác từ Dịch vụ này một cách có hệ thống để tạo ra hoặc tuyển tập, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, tổng tập, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của JLG bị cấm.

2. Quyền Nhãn hiệu Thương mại và Dịch vụ

Tất cả các quyền trong tên sản phẩm, tên công ty, tên thương mại, biểu tượng, bao bì và thiết kế sản phẩm của tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ của JLG hoặc bên thứ ba, có hoặc không xuất hiện trong bản in khổ lớn hoặc với biểu tượng thương hiệu, thuộc về riêng JLG hoặc chủ sở hữu tương ứng, và được bảo vệ tránh bị tái tạo, làm giả, pha trộn hoặc việc sử dụng gây nhầm lẫn hoặc sai lệch bởi các luật bản quyền và thương hiệu quốc gia và quốc tế. Việc sử dụng hoặc lạm dụng các thương hiệu hoặc bất kỳ tài liệu nào, trừ khi được cho phép ở đây, bị nghiêm cấm và không có điều gì nói rõ hay ngụ ý tại Dịch vụ này cho quý vị phép hoặc quyền trong khuôn khổ bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của JLG hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

3. Sửa đổi Thỏa thuận này

JLG bảo lưu quyền sửa đổi Thỏa thuận này bất cứ lúc nào. Quý vị bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi nào như vậy và do đó nên định kỳ ghé thăm trang này để xem Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng hiện hành lúc đó mà quý vị chịu ràng buộc. Việc quý vị sử dụng Dịch vụ sau khi sửa đổi Thỏa thuận này được đăng sẽ được coi là việc quý vị chấp nhận Thỏa thuận này, như sửa đổi. Nếu, vào bất cứ lúc nào, quý vị không muốn chấp nhận Thỏa thuận này, quý vị không thể sử dụng Dịch vụ.

4. Liên kết đến các Dịch vụ của bên thứ ba

Trang mạng của JLG chứa các liên kết đến các trang mạng khác trên Internet. Những trang mạng này không thuộc thẩm quyền của JLG, và JLG không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác, tính hợp pháp hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của nội dung của các trang mạng đó. Sự bao gồm của bất kỳ trang mạng liên kết trên trang mạng của JLG không hàm ý chấp thuận hay chứng thực dành cho trang mạng liên kết, hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang mạng đó, bởi JLG. JLG PHỦ NHẬN CÔNG KHAI MỌI BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN, NÊU RÕ HAY NGỤ Ý, ĐỐI VỚI NHỮNG TRANG MẠNG BÊN THỨ BA VÀ NỘI DUNG CỦA CHÚNG. Nếu quý vị quyết định rời khỏi trang mạng JLG và truy cập vào các trang mạng của bên thứ ba, quý vị làm như vậy và tự chịu rủi ro.

5. Nghĩa vụ

Quý vị được yêu cầu phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc quý vị sử dụng Dịch vụ, và cả những hạn chế nâng cao như được đề ra trong những thông báo bằng văn bản hoặc thể hiện trên màn hình từ JLG. Một điều kiện của việc quý vị sử dụng Dịch vụ là quý vị phải bảo đảm rằng sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi Thỏa thuận này.

6. Những Cách Sử dụng bị cấm

"Không hạn chế những gì đã đề ra ở trên, quý vị đồng ý không truyền tải, phân phối hoặc truyền đạt thông tin hoặc các tài liệu khác tới hoặc từ Dịch vụ mà :"

"(a) có bản quyền, trừ khi quý vị là chủ sở hữu bản quyền ;"

(b) tiết lộ bí mật thương mại, trừ khi quý vị sở hữu chúng;

(c) vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay quyền riêng tư hoặc công khai của người khác;

(d) tục tĩu, lăng mạ, đe dọa, quấy rối, lạm dụng, hận thù, vu khống hay gây xấu hổ cho bất kỳ người hay tổ chức nào khác hoàn toàn do JLG xác định;

(e) quá lộ liễu về tình dục;

(f) tạo thành việc quảng cáo hay lôi kéo xin xỏ việc kinh doanh, điều nghiên, các cuộc thi, thư dây chuyền, trò kim tự tháp; hoặc

(g) có chứa vi rút, trojan, sâu, bom thời gian, hoặc các chương trình hay phần mềm máy tính được dùng để gây tổn hại, can thiệp làm hại, thâm nhập hay chiếm đoạt một cách bí mật bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào.


Ngoài ra, quý vị đồng ý không:

(a) sử dụng bất kỳ thông tin tiểu sử hoặc các thông tin khác sai lệch, không chính xác, không đầy đủ cho mục đích đăng ký thành người sử dụng Dịch vụ, hoặc cho các mục đích đăng ký các chương trình khuyến mãi được cung cấp thông qua Dịch vụ;

(b) xóa hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu hoặc các thông tin khác của người sử dụng khác hoặc của JLG;

(c) thu hoạch hoặc thu thập thông tin về những người khác, bao gồm địa chỉ e- mail, mà không có sự đồng ý của họ;

(d) tiến hành bất kỳ hành vi nào gây tải bất hợp lý hoặc quá lớn lên cơ sở hạ tầng của Dịch vụ;

(e) sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình nào để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Dịch vụ hoặc bất kỳ hoạt động đang được tiến hành trên trang mạng này;

(f) sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ chương trình, phần mềm, công cụ, gián điệp, hoặc các thiết bị hay cơ chế khác (bao gồm không có giới hạn như trình duyệt, nhện, robot, avatar hoặc các gián điệp thông minh) để điều hướng hoặc tìm kiếm trên Dịch vụ mà bỏ qua sử dụng các công cụ tìm kiếm và các trình tìm kiếm có sẵn từ JLG trên Dịch vụ hay bất kỳ chương trình nào khác không phải các trình duyệt web của bên thứ ba thường có sẵn (ví dụ, Netscape Navigator và Microsoft Internet Explorer);

(g) cho phép bất kỳ người nào hoặc tổ chức khác sử dụng tên đăng nhập hoặc mật khẩu của quý vị cho đăng hoặc xem ý kiến hoặc gửi hoặc nhận tài liệu; hoặc

(h) cố gắng để giải mã, dịch ngược, tháo rời hay bẻ khóa bất kỳ phần mềm bao gồm hoặc là một phần của Dịch vụ.


JLG cũng có quyền tiết lộ bất cứ thông tin cần thiết để đáp ứng luật pháp, quy định hiện hành, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ, hoặc sửa đổi, từ chối đưa lên hoặc loại bỏ bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần.

7. Chính sách Riêng tư

Quý vị đồng ý và chấp thuận các điều khoản của Chính sách Riêng tư của JLG.

JLG Industries, Inc., công ty mẹ, và các công ty con của công ty này cam kết cung cấp cho khách hàng, người nắm cổ phần, các đại lý và nhà cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có giá trị tốt nhất thuộc lãnh vực này và trên mạng. Bằng việc đăng ký với hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua trang mạng JLG và các Ứng dụng, quý vị đồng ý rằng bất kỳ thông tin hay lời nhận xét nào mà quý vị cung cấp có thể được chia sẻ giữa JLG, các công ty chi nhánh và các đại lý, và được sử dụng không hạn chế để xử lý các đơn đặt hàng của khách hàng và để cải thiện hay tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

8. Phủ nhận

JLG không đảm bảo sự tiếp cận liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào trang mạng của mình, và sự truy cập của quý vị vào sự vận hànhcủa trang mạng này có thể bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát của JLG. Ngoài ra, JLG không đại diện hay chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào chứa trong trang mạng này. Mặc dù các thông tin ở đây được cho là chính xác, chúng có thể bao gồm lỗi, sai hay thiếu. Quý vị xác nhận rằng quý vị phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào chứa ở đây với rủi ro duy nhất đến quý vị và JLG không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, sự sai hay sự thiếu sót nào ở đây.

THÔNG TIN CÓ Ở ĐÂY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO “NGUYÊN DẠNG” VÀ JLG TỪ CHỐI CUNG CẤP BẤT KỲ VÀ MỌI BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÓ Ở ĐÂY.

9. Giới hạn Trách nhiệm

Không có bất kỳ trường hợp nào mà JLG hoặc các chi nhánh của nó, hoặc bất kỳ bên nào tham gia vào việc tạo ra, sản xuất, cung cấp Dịch vụ này, hoặc trên bất kỳ trang mạng nào kết nối đến Dịch vụ này, phải chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào về những thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả gián tiếp, đặc biệt hoặc trừng phạt THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, DÙ LÀ DỰA VÀO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, VI PHẠM BẢO HÀNH, LẦM LỖI, BAO GỒM CẢ LỖI CẨU THẢ, TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM HAY BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC. KHÔNG CÓ THÔNG TIN NÀO, DÙ BẰNG LỜI NÓI HAY VĂN BẢN, MÀ QUÝ VỊ CÓ ĐƯỢC TỪ JLG THÔNG QUA TRANG MẠNG NÀY CÓ THỂ TẠO RA BẤT CỨ BẢO HÀNH, ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO NÀO. JLG TỪ CHỐI CÔNG KHAI BẤT CỨ NGHĨA VỤ NÀO TRONG VIỆC CẬP NHẬT BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TRANG MẠNG NÀY.

10. Không bắt lỗi

Khi có yêu cầu của JLG, quý vị đồng ý bảo vệ, miễn trách, và giữ vô hại cho JLG và các công ty con, các chi nhánh, nhân viên, đại lý, đối tác nhãn hiệu hoặc các đối tác và các nhân viên khác khỏi các trách nhiệm, yêu sách đòi chi trả và chi phí, kể cả phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ các thông tin hoặc tài liệu mà quý vị gửi hoặc truyền thông qua Dịch vụ này, việc quý vị sử dụng Dịch vụ, sự vi phạm Thỏa thuận này của quý vị hoặc việc quý vị vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác.

11. Luật Chứng khoán

Trang mạng này có bao gồm những tuyên bố có định hướng tới tương lai như định nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân 1995. Những tuyên bố hướng tới tương lai có thể bao gồm những rủi ro và bất định nhất định, có thể là nguyên nhân gây ra việc kết quả thực tế bị sai khác, bao gồm nhu cầu mang tính chu kỳ, một cơ sở khách hàng củng cố, trách nhiệm sản phẩm, tính sẵn có của các thành phần sản phẩm, khó khăn trong việc tích hợp hai tổ chức kinh doanh và đạt được tiềm năng kinh doanh và sự phối hợp hoạt động và các rủi ro khác, như được nêu rõ trong báo cáo nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái của JLG. Trang mạng JLG và các thông tin hàm chứa không phải là một đề nghị hay mời chào cho việc bán chứng khoán. Không có thông tin nào chứa trong trang mạng này được dự định để, và không được coi như là để, tích hợp vào bất kỳ hồ sơ hay tài liệu liên quan đến chứng khoán của JLG. JLG từ chối không nhận về bất cứ ý định hoặc nghĩa vụ phải cập nhật các lời lẽ đánh giá hướng tới tương lai.

12. Lựa chọn Luật và Tòa án

Thỏa thuận này sẽ chịu sự chi phối và diễn giải theo quy định của pháp luật của Bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, loại trừ quy định của nó về sự xung đột giữa các luật. Quý vị và JLG hoàn toàn đồng ý tuân thủ sự chi phối và địa điểm cuả các tòa bang hay Liên bang đặt tại Bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, trong tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ này.

13. Độc lập và Liên đới

Trừ phi được quy định ở đây, Thỏa thuận này cấu thành tất cả những thoả thuận giữa quý vị và JLG và điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ này, thay thế bất kỳ trao đổi và các đề nghị nào trước đây hay đồng thời (dù bằng lời nói, bằng văn bản hoặc điện tử) giữa quý vị và JLG. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, phần đó cần được hiểu một cách phù hợp với luật áp dụng để phản ánh, gần nhất có thể, ý định ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

14. Không Từ bỏ quyền

Sự thất bại của JLG để thực thi các quy định của Thỏa thuận này hoặc để phản ứng lại sự vi phạm của quý vị hoặc các bên khác sẽ không hàm ý là JLG từ bỏ quyền của mình để thực thi sau đó bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này hoặc có hành động tương ứng đối với hành vi vi phạm tương tự.

15. Không Cung cấp Lời khuyên Chuyên môn

Bất kỳ thông tin được cung cấp bởi bất cứ nhân viên hoặc đại lý nào của JLG, cho dù qua điện thoại, e-mail, thư, fax hoặc các hình thức thông tin liên lạc, chỉ nhằm mục đích là hướng dẫn chung về việc sử dụng Dịch vụ, và không cấu thành lời khuyên pháp lý, thuế, kế toán hoặc chuyên môn khác. Tình huống cá nhân và pháp luật bang có thể khác nên người dùng được khuyến khích tìm kiếm lời khuyên thích hợp từ các chuyên gia có trình độ ở trong môi trường pháp lý phù hợp.

16. Những Điều khoản khác

Quý vị đồng ý rằng không có sự liên doanh, hợp tác, thuê làm việc, hoặc mối quan hệ chủ - người làm thuê nào tồn tại giữa quý vị và JLG như là kết quả của Thỏa thuận này hoặc việc quý vị sử dụng Dịch vụ này. Không có điều gì chứa đựng trong Thỏa thuận này cản trở quyền của JLG tuân thủ các yêu cầu hoặc đòi hỏi của chính phủ, tòa án và cơ quan hành pháp liên quan đến việc quý vị sử dụng Dịch vụ này hoặc thông tin cung cấp cho hoặc được thu thập bởi JLG liên quan đến việc sử dụng đó. Một phiên bản in của Thỏa thuận này và của bất kỳ thông báo đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến Thỏa thuận này với cùng mức độ và tùy thuộc vào các điều kiện tương tự như tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác ban đầu được tạo ra và duy trì dưới dạng in.

17. Chấm dứt

JLG bảo lưu quyền, có toàn quyền quyết định, chấm dứt sự truy cập của quý vị vào tất cả hay một phần của Dịch vụ này, có hoặc không có thông báo trước.

18. Chính sách về Cookie

Việc sử dụng các cookie cần thiết cho trang mạng của chúng tôi. Cookies cho phép chúng tôi cải thiện trang mạng của chúng tôi và cung cấp một trải nghiệm duyệt web cá nhân hơn cho quý vị. Một số các tập tin cookie mà chúng tôi sử dụng là cần thiết để quý vị có thể tương tác với trang mạng. Ví dụ, quý vị sẽ cần phải xác định khu vực và ngôn ngữ của quý vị để tương tác với trang mạng của JLG. Những nội dung cụ thể về thiết bị và khu vực đòi hỏi phải có tập tin cookie để xem được. Quý vị có thể xóa hoặc chặn tất cả các tập tin cookie từ trang mạng này, nhưng sự tương tác của quý vị với trang mạng sẽ bị hạn chế.

Chúng tôi quan tâm đến sự riêng tư của quý vị ở mức cao như chúng tôi quan tâm đến việc cung cấp cho quý vị những giải pháp thiết bị tốt nhất. Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân thông qua các tập tin cookie.

Cookie là gì?
(Một cookie là một tập thông tin nhỏ mà máy tính của chúng tôi gửi tới trình duyệt Internet của quý vị và được lưu ở trên máy tính của quý vị.)

Chúng tôi sử dụng những cookies nào?
Chúng tôi sử dụng cookie chức năng để ghi lại sở thích của quý vị, ví dụ, ngôn ngữ hoặc vùng địa lý của quý vị. Những thông tin này thường là vô danh và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie về thực hiện để thu thập thông tin về cách người sử dụng trang mạng hoặc dùng các ứng dụng của chúng tôi như thế nào, như là những trang nào khách đến thăm nhiều nhất. Chúng tôi sử dụng các cookie này để thu thập thông tin ẩn danh về các trang quý vị đã đến viếng. Tuy nhiên, nếu quý vị đã cung cấp dữ liệu cá nhân thông qua trang mạng hay các ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể kết hợp thông tin này với thông tin từ các dịch vụ phân tích trang mạng và cookie của chúng tôi để phân tích cách quý vị sử dụng trang mạng hay Ứng dụng một cách chi tiết hơn như thế nào. JLG không chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty hay dịch vụ bên ngoài.

Chúng tôi có sử dụng cookie của bên thứ ba  trên trang mạng của chúng tôi. Cookie của bên thứ ba là các cookie được thiết lập bởi một trang khác với trang mạng đang được truy cập bởi người sử dụng. Nếu người dùng truy cập một trang mạng và một công ty khác đặt một cookie thông qua trang mạng đó, đây sẽ là một cookie của bên thứ ba.

Trang mạng này sử dụng cookie định hướng để cung cấp quảng cáo nhắm tới người dùng trang mạng.

Nếu quý vị đã bật cookie trên thiết bị của quý vị, chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị với các quảng cáo có liên quan đến trang mạng của chúng tôi. Google và các nhà cung cấp bên thứ ba hiển thị quảng cáo của chúng tôi trên các trang mạng internet khác nhau. Nếu quý vị bật các tập tin cookie, quý vị có thể thấy quảng cáo cho trang mạng này trên các trang mạng khác. Nếu quý vị muốn chọn không tham gia Quảng cáo Hướng Đối tượng, xin vui lòng truy cập vào trang từ chối tham gia của Network Advertising Initiative.

Chúng tôi đòi hỏi việc cho phép các tập tin cookie khi duyệt trang mạng của chúng tôi để giúp quý vị có trải nghiệm sử dụng tối ưu. Nếu không, quý vị sẽ không thể xem toàn bộ trang mạng của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu muốn quý vị có thể vô hiệu hóa các tập tin cookie trong trình duyệt của quý vị.

Để biết thêm thông tin về việc kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các tập tin cookie, vui lòng truy cập mục AboutCookies.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về các tập tin cookie mà chúng tôi sử dụng.

Ngày sửa đổi cuối cùng: Ngày 16 tháng 1 năm 2015

Bản quyền © 2001 JLG Industries, Inc., Bảo lưu Mọi quyền.