Select Your Region

Bắc Mỹ

Mỹ La-tinh

Châu Âu

Trung Đông

Châu Phi

India

Vành đai Thái Bình Dương

Úc và New Zealand

  • Australia and New Zealand
  • English

Thông tin Liên hệ Truyền thông của JLG

North America
Erin Reeder
Marketing Specialist
JLG Industries, Inc.
13712 Crayton Boulevard
Hagerstown, MD 21742-2386
Phone: 240-310-2482
Email: ereeder@jlg.com

Latin America
Erin Reeder
Marketing Specialist
JLG Industries, Inc.
13712 Crayton Boulevard
Hagerstown, MD 21742-2386
Phone: 240-310-2482
Email: ereeder@jlg.com

EAME
Edit Jacobs
Public Relations and Media Specialist
JLG Ground Support Europe BVBA
Incubathor | Thor Park 8300
3600 GENK | Belgium
Phone: +32 472 182818
Email: ejacobs@jlg.com

Pacific Rim
Cici Cheng
Marketing Manager
Oshkosh-JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.
No. 465 Xiaonan Road
Fengxian District 201401
Shanghai, China
Phone: +86 21 6031 1579
Email: Ccheng@jlg.com

Australia/New Zealand
Marketing Department
JLG Industries
358 Park Road
Regents Park
New South Wales 2143
Australia
Phone: +61 2 8718 6300
Email: marketingaust@jlg.com