Select Your Region

อเมริกาเหนือ

อเมริกาใต้

ยุโรป

ตะวันออกกลาง

แอฟริกา

India

แถบมหาสมุทรแปซิฟิก

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

  • Australia and New Zealand
  • English

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของ JLG

JLG Industries, Inc. รวมทั้งบริษัทลูกและสาขา (รวมเรียกว่า “JLG”) ยินดีต้อนรับคุณ ข้อกาหนดของข้อตกลงการใช้เว็บไซต์ต่อไปนี้ (“ข้อตกลง”) ควบคุมการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ (“บริการ”) และแอพพลิเคชันบนมือถือของ JLG (“แอพ”) เมื่อเหมาะสม โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียด การเข้าถึงและใช้บริการนี้หมายความว่า คุณยินยอมที่จะมีผลผูกมัดทางกฎหมายโดยข้อกาหนด เงื่อนไข และคาประกาศทั้งหมดที่มีอยู่หรืออ้างอิงถึงในเอกสารนี้

1. สิทธิในลิขสิทธิ์

สิทธิทั้งหมดในลิขสิทธิ์ของข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิค การโต้ตอบกับผู้ใช้ และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีให้ใช้ในบริการ และการเลือก การประสาน การจัดโครงสร้าง การออกแบบ การรวบรวม Magnetic Translation การแปลงทางดิจิตอล และการจัดเนื้อหาดังกล่าว เป็นกรรมสิทธิ์ของ JLG หรือผู้ออกใบอนุญาตที่เป็นบุคคลภายนอกอย่างเต็มที่ ตามที่ได้รับภายใต้รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์ของสหรัฐ และกฎหมายลิขสิทธิ์สากลทั้งหมด ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ได้ ห้ามไม่ให้มีการทำสำเนา ทำซ้ำ แก้ไข แจกจ่าย แสดงภาพ แสดงเนื้อหา หรือถ่ายทอดเนื้อหาใดๆ ในบริการด้วยจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม ไม่มีคำกล่าวหรือความหมายใดในบริการที่เป็นการให้ใบอนุญาตหรือให้สิทธิ์ใดๆ แก่คุณภายใต้ลิขสิทธิ์ใดๆ ของ JLG หรือบุคคลภายนอกใดๆ

บริการและข้อมูลที่อยู่ในการอ้างอิงในเอกสารนี้ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น คุณได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ในการใช้ดูแต่เพียงอย่างเดียว ห้ามไม่ให้มีการใช้ในรูปแบบอื่นหรือทำซ้ำ สำเนา แจกจ่ายซ้ำหรือจัดพิมพ์เรื่องราวใดๆ ก็ตามบนเว็บไซต์ของ JLG รวมถึงงานดัดแปลงใดๆ โดยเด็ดขาดหากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก JLG ให้ส่งคำขออนุญาตในการทำซ้ำข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในบริการนี้ไปยัง E-Commerce Administrator, 13224 Fountainhead Plaza, Hagerstown, MD 21742 ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อยู่อีเมล ecom@jlg.com

แต่กระนั้นก็ตาม JLG อนุญาตให้คุณทำสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาบนแผ่นกระดาษสำหรับข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้าใดๆ ของบริการได้หนึ่ง (1) ชุด โดยมีเงื่อนไขว่าสำเนาดังกล่าวจะใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ใช่การค้าและใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น และยังมีเงื่อนไขอีกว่าสำเนาใดๆ ดังกล่าวยังได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และคำประกาศและคำจารึกอื่นๆ เกี่ยวกับกรรมสิทธ์ที่อยู่ในบริการ ห้ามไม่ให้มีการกู้ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ อย่างเป็นระบบจากบริการนี้ เพื่อสร้างหรือรวบรวม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อเป็นการสะสม การรวบรวม ฐานข้อมูลหรือไดเร็กทอรี่ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก JLG

2. สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าและบริการ

สิทธิ์ทั้งหมดในชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า รูปสัญลักษณ์ หีบห่อและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดของ JLG หรือ บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะปรากฏเป็นตัวหนังสือขนาดใหญ่หรืออยู่ร่วมกับสัญลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ เป็นกรรมสิทธิ์ของ JLG หรือเจ้าของโดยตรงแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองจากการทำซ้ำ การเลียนแบบ การเจือจาง หรือการใช้ที่ทำให้สับสนหรือเข้าใจเป็นอื่น ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าทั้งในประเทศและสากล ห้ามไม่ให้มีการใช้หรือการใช้ที่ผิดของเครื่องหมายการค้าหรือเอกสารใดๆ เหล่านี้ เว้นเสียแต่ว่าอนุญาตไว้ในเอกสารนี้ และไม่มีคำกล่าวหรือความหมายใดในบริการนี้ที่เป็นการให้ใบอนุญาตหรือให้สิทธิ์ใดๆ แก่คุณภายใต้สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ของ JLG หรือบุคคลภายนอกใดๆ

3. การแก้ไขข้อตกลงนี้

JLG ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ คุณยอมรับข้อผูกพันที่มีต่อการแก้ไขดังกล่าว และดังนั้นคุณจะเข้ามาเยี่ยมชมหน้าเว็บนี้เป็นระยะเพื่อดูข้อตกลงของเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบัน ณ เวลานั้นที่คุณจะยอมรับข้อผูกพัน การใช้บริการของคุณหลังจากที่ได้เผยแพร่การแก้ไขข้อตกลงนี้แล้ว จะถือเป็นการยอมรับข้อตกลงนี้ตามที่ได้รับการแก้ไข หากเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ต้องการยอมรับข้อตกลงนี้ คุณก็จะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

4. ลิงค์ไปยังบริการของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของ JLG มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ JLG และ JLG ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือในแง่มุมอื่นใดของเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าว การนำเว็บไซต์ใดๆ ที่ถูกลิงค์มารวมไว้ในเว็บไซต์ของ JLG ไม่ได้หมายความว่า JLG เห็นชอบหรืออนุมัติเว็บไซต์ที่ถูกลิงค์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เสนอโดยเว็บไซต์นั้น JLG ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับรองหรือการเป็นตัวแทนใดๆ ที่กล่าวถึงหรือหมายความถึง ตามที่แสดงในเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ หากคุณตัดสินใจที่จะออกจากเว็บไซต์ของ JLG และเข้าเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ คุณยอมรับความเสี่ยงในการกระทำเช่นนั้นด้วยตัวคุณเอง

5. ข้อผูกพัน

คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของคุณ และข้อจำกัดเพิ่มเติมที่อาจระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือประกาศบนหน้าจอจาก JLG เพื่อเป็นเงื่อนไขในการใช้บริการของคุณ คุณรับรองว่าคุณจะไม่ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือห้ามโดยข้อตกลงนี้

6. ข้อห้ามในการใช้ทั่วไป

โดยไม่จำกัดการบังคับตามที่กล่าวมาทั้งหมด คุณตกลงที่จะไม่ถ่ายทอด แจกจ่าย หรือสื่อสารข้อมูลหรือเอกสารอื่นๆ ไปยังหรือผ่านทางบริการที่:

(a) มีลิขสิทธิ์ เว้นเสียแต่ว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์;

(b) เปิดเผยความลับทางการค้า เว้นเสียแต่ว่าคุณเป็นเจ้าของ;

(c) ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของผู้อื่น หรือสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการประชาสัมพันธ์ของผู้อื่น;

(d) มีเนื้อหาที่หยาบคาย, ทำลายชื่อเสียง, ขู่เข็ญ, คุกคาม, หมิ่นประมาท, เกลียดชัง, ให้ร้าย หรือสร้างความอับอายต่อบุคคลหรือตัวตนอื่นใด ตามที่พิจารณาและไตร่ตรองโดย JLG

(e) มีเนื้อหาส่อเสียดในทางเพศ;

(f) เป็นการโฆษณาหรือชวนเชื่อในธุรกิจ การสำรวจ การประกวด จดหมายลูกโซ่ หรือแชร์ลูกโซ่; หรือ

(g) มีไวรัส โทรจัน เวิร์ม ไทม์บอมบ์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นรูทีนหรือเอนจิน ที่จงใจทำลาย แทรกแซงให้เกิดความเสียหาย เข้าดูข้อมูลโดยซ่อนเร้น หรือยึดเอาระบบ ข้อมูล หรือรายละเอียดใดๆ ไปใช้


นอกจากนี้คุณยังตกลงที่จะไม่:

(a) ใช้ข้อมูลอัตชีวประวัติที่ไม่สมบูรณ์ ผิด หรือไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจุดประสงค์ในการลงทะเบียนรับโปรโมชั่นใดๆ ที่เสนอผ่านทางบริการ;

(b) ลบหรือแก้ไขเอกสารใดๆ หรือข้อมูลอื่นของผู้ใช้อื่นใดหรือ JLG;

(c) รวบรวมหรือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น รวมทั้งที่อยู่อีเมลโดยไม่ได้รับความยินยอม;

(d) กระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระหนักอย่างไม่สมเหตุผลหรือไม่สมสัดส่วนต่อโครงสร้างพื้นฐานของบริการ;

(e) ใช้เครื่อง ซอฟต์แวร์ หรือรูทีนใดๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามที่จะแทรกแซงการทำงานอย่างเหมาะสมของบริการ หรือกิจกรรมใดๆ ที่กระทำบนเว็บไซต์นี้;

(f) การใช้หรือพยายามใช้เอนจิน ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ ตัวกลาง หรือเครื่องหรือกลไกอื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเบราเซอร์ สไปเดอร์ โรบ็อต อวาตาร์ หรือตัวกลางอันชาญฉลาด) เพื่อนำทางหรือค้นหาในบริการ แทนที่จะใช้โปรแกรมค้นหาและตัวกลางค้นหาที่มีให้จาก JLG ในบริการ และแทนที่จะใช้เว็บเบราเซอร์ภายนอกที่มีให้ใช้ทั่วไป (เช่น Netscape Navigator และ Microsoft Internet Explorer);

(g) อนุญาตให้บุคคลหรือตัวตนอื่นใดให้ใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณเพื่อการเผยแพร่หรือดูความคิดเห็น หรือส่ง หรือรับเอกสารต่างๆ; หรือ

(h) พยายามถอดรหัส ย้อนกลับการเรียบเรียงข้อมูล แยกข้อมูลออกจากกัน หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับบนซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เป็นส่วนประกอบหรือมีส่วนในการสร้างบริการไม่ว่าในทางใดก็ตาม


นอกจากนี้ JLG ยังขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ก็ตามที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำร้องขอใดๆ จากรัฐบาล หรือทำการแก้ไข ปฏิเสธที่จะเผยแพร่หรือลบข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

7. นโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณตกลงและยินยอมในเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ JLG 

JLG Industries, Inc. ริษัทแม่และบริษัทสาขามุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทรงคุณค่ามากที่สุดทั้งในภาคสนามและทางออนไลน์ให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้จัดจาหน่าย และซัพพลายเออร์ การที่คุณลงทะเบียนหรือติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์และแอพของ JLG อเป็นการยอมรับว่าข้อมูลหรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่ได้รับจากคุณอาจถูกเผยแพร่ภายในบริษัท JLG บริษัทลูก และผู้จัดจาหน่าย และถูกใช้โดยไม่มีข้อจากัด เพื่อเดินเรื่องคาสั่งซื้อของลูกค้า และปรับปรุงหรือทาการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

8. ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

JLG ไม่รับประกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ต่อเนื่อง ปราศจากการรบกวน หรือปลอดภัยแน่นหนา และการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ และการดำเนินการของเว็บไซต์นี้ อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ JLG นอกจากนี้ JLG ไม่ได้เป็นตัวแทนหรืออนุมัติความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ของข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ แม้ว่าข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนี้จะเชื่อได้ว่าถูกต้อง แต่ก็อาจมีข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นอยู่ คุณรับทราบว่าความเชื่อถือในข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในเอกสารนี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และ JLG ไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นใดๆ ที่อยู่ในเอกสารนี้

ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนี้มีให้บนพื้นฐานแบบ "ตามสภาพ" และ JLG ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับรองใดๆ และทั้งหมด ที่กล่าวถึงหรือหมายความถึง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันว่าขายได้ ความเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง และการไม่ละเมิด ตามข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารนี้

9. ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม JLG หรือตัวแทน หรือฝ่ายใดที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต หรือส่งมอบบริการนี้ หรือบนเว็บไซต์ใดที่ลิงค์กับบริการนี้ จะไม่รับผิดชอบในลักษณะใดก็ตามสำหรับความเสียหายใดๆ ทั้งที่เป็นโดยทางตรง โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง โดยทางอ้อม เป็นพิเศษ หรือเป็นการลงโทษ ทุกประเภทไม่ว่าจะเกิดจากการผิดสัญญา ผิดเงื่อนไขรับประกัน การละเมิด รวมถึงการละเลยไม่เอาใจใส่ ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ หรืออื่นๆ ไม่มีข้อมูลใดที่คุณได้รับจาก JLG ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ที่จะสร้างให้เกิดการรับรอง การเป็นตัวแทน หรือการรับประกันใดๆ JLG ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ในการอัพเดทข้อมูลใดก็ตามที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้

10. การชดใช้ความเสียหาย

เมื่อได้รับการร้องขอจาก JLG คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และป้องกัน JLG และบริษัทย่อย ตัวแทน พนักงาน ตัวกลาง ผู้ใช้ตราสินค้าร่วม หรือฝ่ายอื่นๆ และลูกจ้างของบริษัท ไม่ให้ต้องรับความรับผิดชอบ การเรียกร้อง และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าจ้างทนายที่สมเหตุผล ที่ทำให้เกิดขึ้นโดยบุคคลภายนอก โดยเป็นผลจากหรือเกิดขึ้นจากข้อมูลหรือเอกสารที่คุณส่งมายังหรือถ่ายทอดผ่านทางบริการนี้ การใช้บริการของคุณ การละเมิดข้อตกลงนี้ของคุณ หรือการละเมิดสิทธิผู้อื่นใดๆ ของคุณ

11. กฎหมายเพื่อรักษาความปลอดภัย

เว็บไซต์นี้มีข้อความเกี่ยวกับการมองไปยังอนาคตตามที่ระบุไว้ในรัฐบัญญัติการปฏิรูปกฎหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยส่วนตัว 1995 ข้อความเกี่ยวกับการมองไปยังอนาคตเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางอย่าง ที่อาจส่งผลอย่างแท้จริงในการทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมาก ซึ่งรวมถึงวัฏจักรของความต้องการ การรวบรวมฐานลูกค้า ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ การมีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ความยากในการรวมองค์กรทางธุรกิจสององค์กรเข้าด้วยกันและการได้มาซึ่งธุรกิจที่มีศักยภาพและการประสานกันในด้านการดำเนินการและความเสี่ยงอื่น ๆ ดังรายละเอียดในรายงานที่ JLG เก็บไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของ JLG และข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นการเสนอหรือจูงใจด้วยข้อเสนอขายการรักษาความปลอดภัย ไม่มีข้อมูลใดในเว็บไซต์นี้ที่จงใจให้เป็น และไม่ควรจะถือว่ารวมเข้าเป็นแฟ้มเอกสารหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยใดๆ ของ JLG JLG ขอปฏิเสธว่าไม่ได้มีความตั้งใจหรือรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความเกี่ยวกับการมองไปยังอนาคตเหล่านี้

12. การเลือกกฏหมายและศาล

ข้อตกลงนี้ถูกควบคุมโดยและตีความตามกฎหมายแห่งเครือรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่รวมกฎของกฎหมายที่ขัดกัน คุณและ JLG ตกลงที่จะนำส่งข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ ไปยังอำนาจศาลที่ผูกขาดและสถานที่ของรัฐ หรือศาลสหพันธ์รัฐบาลกลางในเครือรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

13. การเป็นโมฆะบางส่วนและการรวมเป็นหนึ่ง

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ JLG และจะควบคุมการใช้บริการนี้ของคุณ โดยจะหักล้างการสื่อสารและข้อเสนอใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือพร้อมกันนี้ (ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างคุณกับ JLG เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ใช้ไม่ได้หรือใช้บังคับไม่ได้ ส่วนนั้นจะถูกตีความในลักษณะที่ตรงกับตามกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อสะท้อนให้ใกล้เคียงที่สุดถึงความตั้งใจในตอนเริ่มต้นของแต่ละฝ่าย และส่วนที่เหลือจะยังคงมีอำนาจบังคับใช้และมีผล

14. ไม่มีการสละสิทธิ์

การที่ JLG ไม่ได้บังคับให้มีการมอบข้อตกลงนี้ หรือไม่ได้ตอบสนองต่อการฝ่าฝืนโดยคุณหรือฝ่ายอื่นๆ จะไม่ส่งผลให้เป็นการสละสิทธิ์ด้วยทางใดก็ตามในการบังคับใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หรือในการดำเนินการต่อการฝ่าฝืนในลักษณะเดียวกัน

15. ไม่มีคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ให้โดยลูกจ้างหรือตัวแทนของ JLG ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ อีเมล จดหมาย แฟกซ์ หรือการสื่อสารในรูปแบบอื่น จะใช้เพียงเพื่อเป็นแนวทางทั่วไปในการใช้บริการเท่านั้น และจะไม่เป็นการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ภาษี บัญชี หรือคำแนะนำอื่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ แต่ละสถานการณ์และกฎหมายของรัฐจะแตกต่างกันออกไป และผู้ใช้ควรจะรับคำแนะนำที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติในด้านกฎหมายที่บังคับใช้

16. อื่นๆ

คุณยอมรับว่าไม่มีความสัมพันธ์ในรูปของกิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทน ระหว่างคุณกับ JLG ที่เป็นผลมาจากข้อตกลงนี้หรือการใช้บริการนี้ของคุณ ไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในข้อตกลงนี้ที่จะลดสิทธิ์ของ JLG ในการทำตามคำร้องขอของรัฐบาล ศาล และผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้บริการนี้ หรือข้อมูลที่มีให้หรือรวบรวมโดย JLG เพื่อการใช้ดังกล่าวของคุณ รูปแบบที่จัดพิมพ์ของข้อตกลงนี้และของคำประกาศใดๆ ที่ให้ไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นที่ยอมรับในกระบวนการพิจารณาคดีตามกฎหมายและการปกครองที่เป็นไปตามหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ในลักษณะเดียวกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเช่นเดียวกันกับเอกสารทางธุรกิจและบันทึกอื่นๆ ที่สร้างไว้ในตอนเริ่มต้นและเก็บรักษาไว้ในรูปแบบการจัดพิมพ์

17. การยุติ

JLG ขอสงวนสิทธิ์ โดยการพิจารณาไตร่พรองเพื่อการยุติการเข้าถึงบริการนี้ของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ

18. นโยบายเกี่ยวกับการใช้คุ้กกี้

การใช้คุ้กกี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์ของเรา คุ้กกี้ทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและมอบประสบการณ์ในการค้นหาที่เหมาะสมสำหรับคุณมากขึ้นได้ คุ้กกี้บางอย่างที่เราใช้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณในการโต้ตอบกับเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องระบุภูมิภาคและภาษาของคุณ เพื่อที่จะโต้ตอบกับเว็บไซต์ของ JLG เนื้อหาที่เจาะจงเฉพาะอุปกรณ์และภูมิภาคจะต้องมีคุ้กกี้จึงจะดูได้ คุณอาจลบหรือปิดกั้นคุ้กกี้ทั้งหมดจากเว็บไซต์นี้ แต่การโต้ตอบกับเว็บไซต์จะถูกจำกัด

เราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของคุณเช่นเดียวกับที่เราใส่ใจในการหาวิธีต่าง ๆ ที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาด้านอุปกรณ์มาให้คุณ เราไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวผ่านทางคุ้กกี้

คุ้กกี้คืออะไร?
คุกกี้คือข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่คอมพิวเตอร์ของเราส่งไปยังเบราเซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณและถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เราใช้คุ้กกี้อะไร?
เราใช้ฟังก์ชันนอลคุ้กกี้ในการบันทึกข้อมูลที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น ภาษาหรือภูมิภาคของคุณ ปกติข้อมูลนี้จะเป็นแบบนิรนามและจะไม่ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใด

เรายังใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ผู้เยี่ยมชมเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพของเราด้วย ซึ่งก็คือ หน้าเว็บที่มีคนเข้าชมมากที่สุด เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบนิรนามบนหน้าเว็บที่คุณเข้าเยี่ยมชม อย่างไรก็ตาม หากคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพของเรา เราอาจรวมข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลจากบริการวิเคราะห์เว็บไซต์และคุกกี้ของเรา เพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดยิ่งขึ้นว่าคุณใช้เว็บไซต์หรือแอพอย่างไร JLG ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บริษัทหรือบริการภายนอก

เราใช้เธิร์ดปาร์ตี้คุ้กกี้บนเว็บไซต์ของเรา เธิร์ดปาร์ตี้คุ้กกี้เป็นคุ้กกี้ที่ตั้งไว้โดยโดเมน ไม่ใช่โดยเว็บไซต์ที่ผู้ใช้กำลังเข้าเยี่ยมชม หากผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และมีอีกตัวตนหนึ่งตั้งคุ้กกี้ผ่านทางเว็บไซต์นั้น นี่ก็คือเธิร์ดปาร์ตี้คุ้กกี้

เว็บไซต์นี้ใช้ทาร์เก็ตติ้งคุ้กกี้เพื่อส่งโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

หากคุณเปิดให้คุ้กกี้ทำงานบนเครื่องของคุณ เราจะนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา Google และผู้ขายสินค้าจากภายนอกจะแสดงโฆษณาของเราไปทั่วบนเว็บไซต์ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณเปิดคุ้กกี้ไว้ คุณอาจเห็นโฆษณาของเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์อื่น หากคุณต้องการยกเลิกรับโฆษณาที่ออกแบบสำหรับคุณ โปรดเข้าไปที่หน้าเลิกรับรายการโฆษณาเครือข่าย

เราต้องการให้เปิดคุ้กกี้ไว้เมื่อเข้ามาดูเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่คุณจะได้รับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุด มิฉะนั้นคุณอาจจะไม่สามารถดูเว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คุณอาจปิดคุ้กกี้ไม่ให้ทำงานในการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณถ้าคุณเลือกเช่นนั้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดและปิดใช้งานคุ้กกี้ โปรดเข้าไปที่ AboutCookies

โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ที่เราใช้

วันที่แก้ไขล่าสุด: 16 มกราคม 2015

ลิขสิทธิ์ © 2554 บริษัท JLG Industries, Inc. ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต