Select Your Region

อเมริกาเหนือ

อเมริกาใต้

ยุโรป

ตะวันออกกลาง

แอฟริกา

India

แถบมหาสมุทรแปซิฟิก

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

  • Australia and New Zealand
  • English

อุปกรณ์

หากคุณต้องการขึ้นไปสูงขึ้น ทำงานได้เร็วขึ้นและมากขึ้น นวัตกรรมของ JLG จะพาคุณให้สูงขึ้นไปอีก ให้คุณรับมือกับงานที่ท้าทายได้อย่างมั่นใจ ด้วยเทคโนโลยีการยกล่าสุด บริการ อะหลั่ย และการสนับสนุนทางเทคนิค JLG ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณมีอุปกรณ์สำหรับรับมือกับงานของคุณ