Select Your Region

Ameryka Północna

Ameryka Łacińska

Europa

Bliski Wschód

Afryka

India

Basen Pacyfiku

Australia i Nowa Zelandia

  • Australia and New Zealand
  • English

Warunki korzystania z witryny internetowej JLG

Witamy w JLG Industries, Inc., jej podmiotach stowarzyszonych i zależnych (wspólnie zwanych „JLG”). Dostęp do witryny i korzystanie z niej („Serwis”) oraz z aplikacji JLG („Apps”) podlegają następującej umowie o warunkach korzystania z witryny internetowej. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Umową. Uzyskując dostęp i korzystając z Serwisu użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich warunków i informacji zawartych w niniejszej Umowie.

1. Prawa autorskie

Wszystkie prawa autorskie w tekstach, obrazach, fotografiach, grafikach, interfejsie użytkownika i innych treściach prezentowanych w Serwisie oraz w doborze, koordynacji, organizacji, wzornictwie, kompilacjach, „magnetic translation”, przetwarzaniu cyfrowym i rozmieszczeniu takich treści są własnością JLG lub jej zewnętrznych licencjodawców, w pełnym zakresie dopuszczalnym w ramach amerykańskiej ustawy o prawach autorskich oraz wszystkich międzynarodowych przepisów dotyczących praw autorskich. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o prawach autorskich zabrania się kopiowania, powielania, modyfikowania, rozpowszechniania, wyświetlania, wykonywania lub przekazywania wszelkich elementów Serwisu do jakichkolwiek celów. Żadne ze stwierdzeń lub zapisów w Serwisie nie przyznaje użytkownikowi żadnych licencji ani praw autorskich JLG lub strony trzeciej.

Serwis i informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie cel informacyjny. Niniejszym użytkownikowi zostaje przyznane prawo do pobierania informacji z tej witryny internetowej jedynie do celów przeglądania. Bez wyraźnej pisemnej zgody JLG, wszystkie inne sposoby wykorzystywania lub powielania, kopiowania, rozpowszechniania bądź publikacji przez użytkownika takich materiałów zamieszczonych w witrynie JLG, w tym wszystkich prac pochodnych, jest surowo zabronione. Wnioski o zezwolenie na powielanie informacji zawartych w tym Serwisie należy kierować do E-Commerce Administrator, 13224 Fountainhead Plaza, Hagerstown, MD 21742 USA, email ecom@jlg.com.

Niezależnie od powyższego, JLG upoważnia użytkownika do sporządzenia jednej (1) elektronicznej lub papierowej kopii informacji umieszczonych na każdej stronie Serwisu, pod warunkiem, że kopia jest wykorzystywana wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych oraz pod warunkiem, że takie kopiowanie pozostaje pod ochroną wszystkich praw autorskich, znaków towarowych, znaków usług i innych praw własności oraz informacji zawartych w Serwisie. Systematyczne pobieranie danych lub innych treści z tego Serwisu w celu tworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, gromadzenia, kompilacji baz danych lub katalogów bez pisemnej zgody JLG jest zabronione.

2. Prawa do znaków towarowych i usług

Wszelkie prawa do nazw produktów, nazw firm, nazw handlowych, logotypów, opakowań produktów i wzorów wszystkich lub produktów lub usług JLG bądź innych firm, niezależnie od tego czy pojawiają się dużym drukiem lub z symbolem znaku towarowego, należą wyłącznie do JLG lub ich odpowiednich właścicieli i są chronione przed powielaniem, naśladowaniem, rozcieńczaniem lub mylącym bądź wprowadzającym w błąd zastosowaniem w ramach krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących znaków towarowych i praw autorskich. Wykorzystywanie lub nieprawidłowe wykorzystywanie znaków towarowych bądź innych materiałów, z wyjątkiem dopuszczonych w niniejszym dokumencie, jest wyraźnie zabronione i żadne ze stwierdzeń lub zapisów w Serwisie nie przyznaje użytkownikowi żadnych licencji ani praw do patentów lub znaków towarowych JLG lub strony trzeciej.

3. Zmiany w Umowie.

JLG zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Umowie w dowolnym momencie. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania takich zmian i dlatego należy okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi, wiążącymi go warunkami Umowy. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po zamieszczeniu zmian w Umowie oznacza przyjęcie przez użytkownika Umowy ze zmianami. Jeśli w dowolnym czasie użytkownik nie chce akceptować niniejszej Umowy, nie może korzystać z Serwisu.

4. ‎Łącza do serwisów stron trzecich

Witryna JLG zawiera łącza do innych witryn w Internecie. JLG nie jest odpowiedzialna za zawartość witryn połączonych i nie jest odpowiedzialna za zawartość, poprawność, zgodność z prawem ani za inne aspekty zawartości takich witryn. Włączenie połączonej witryny internetowej w witrynie JLG nie oznacza zgody lub poparcia połączonej witryny internetowej ani produktów lub usług takiej witryny przez JLG. JLG WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE LUB OŚWIADCZENIA, WYRAŹNE BĄDŹ DOMNIEMANE W ODNIESIENIU DO TAKICH WITRYN INTERNETOWYCH STRON TRZECICH I ICH TREŚCI. Użytkownik, który postanowi opuścić witrynę JLG i uzyskać dostęp do witryn stron trzecich, czyni to na własne ryzyko.

5. Obowiązki użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów w związku z korzystaniem z Serwisu i wszelkich ograniczeń, jakie mogą być określone na piśmie lub przedstawione przez JLG w powiadomieniach ekranowych. Warunkiem korzystania przez użytkownika z Serwisu jest zapewnienie przez niego, że nie użyje on Serwisu do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych na mocy tej Umowy.

6. Ogólnie zabronione użytkowanie

Bez żadnych ograniczeń, u\żytkownik zobowiązuje się, że nie będzie przesyłać, rozpowszechniać lub przekazywać informacji lub innych materiałów do bądź za pośrednictwem Serwisu, które:

(a) są chronione prawem autorskim, o ile nie jest właścicielem danych praw autorskich;

(b) ujawniają tajemnice handlowe, o ile nie jest ich właścicielem;

(c) naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej innych podmiotów lub prawa do prywatności albo prawa innych podmiotów do publikacji;

(d) są nieprzyzwoite, oszczercze, grożące, napastliwe, obraźliwe, nienawistne, pornograficzne lub kłopotliwe dla jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, zgodnie z ustaleniami JLG i według własnego uznania firmy;

(e) mają podtekst erotyczny;

(f) stanowią reklamę lub oferty firm, ankiet, konkursów, łańcuszków lub piramidy;

(g) zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe lub inne programy komputerowe bądź silniki, które przeznaczone są do uszkodzenia, szkodliwego zakłócenia, ukradkowego przechwytywania lub przywłaszczania jakichkolwiek systemów, danych albo informacji.


Ponadto użytkownik zgadza się, że nie będzie:

(a) wykorzystywał żadnych niekompletnych, nieprawdziwych lub niedokładnych informacji biograficznych i innych dla celów rejestracji jako użytkownik Serwisu bądź do celów rejestracji w promocjach oferowanych za pośrednictwem Serwisu;

(b) usuwać ani zmieniać żadnych materiałów lub innych informacji żadnego użytkownika ani JLG;

(c) pobierać ani w inny sposób gromadzić informacji o innych osobach bez ich zgody, w tym adresów e-mail;

(d) podejmować żadnych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Serwisu;

(e) używać dowolnych urządzeń, oprogramowania lub standardowej procedury do ingerowania bądź prób ingerowania w prawidłowe działanie Serwisu albo dowolnej aktywności prowadzonej w niniejszej witrynie;

(f) używać lub próbować używać jakichkolwiek silników, oprogramowania, narzędzi, środków lub innych urządzeń bądź mechanizmów (w tym między innymi przeglądarek, pająków, robotów, awatarów albo inteligentnych środków) do nawigacji czy wyszukiwania w Serwisie innych niż wyszukiwarki i środki wyszukiwania dostępne od JLG w Serwisie i innych niż ogólnie dostępne przeglądarki internetowe stron trzecich (np. Netscape Navigator i Microsoft Internet Explorer);

(g) zezwalać innym osobom lub podmiotom korzystać z nazwy użytkownika i haseł do zamieszczania i przeglądania komentarzy lub do wysyłania bądź odbierania materiałów;

(h) deszyfrować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani w inny sposób rozpracowywać kod źródłowy oprogramowania dostępnego w tym Serwisie.


JLG zastrzega sobie również prawo do ujawnienia wszelkich informacji niezbędnych do spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub na wniosek instytucji państwowych lub zastrzega sobie prawo do edycji, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części.

7. Ochrona danych osobowych

Użytkownik zgadza się na warunki zasad ochrony prywatności przez JLG.

JLG Industries, Inc., jej spółka dominująca i jej podmioty zależne mają obowiązek zapewnić klientom, akcjonariuszom, sprzedawcom i dostawcom produktów i usług terenowych i internetowych o najlepszej wartości. Rejestrując się lub kontaktując się z nami za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji JLG użytkownik zgadza się, że wszelkie przekazywane przez użytkownika informacje lub uwagi mogą być wymieniane między JLG, jej podmiotami zależnymi i dealerami oraz mogą być wykorzystywane bez ograniczeń w celu przetwarzania zamówień klientów i doskonalenia lub sprzedaży naszych produktów i usług.

8. Zastrzeżenia

JLG nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego lub bezpiecznego dostępu do swojej witryny internetowej i dostęp użytkownika oraz korzystanie z tej witryny może podlegać licznym czynnikom pozostającym poza kontrolą JLG. Ponadto JLG nie oświadcza ani nie potwierdza dokładności lub wiarygodności żadnych informacji przekazywanych w tej witrynie internetowej. Chociaż informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za dokładne, jednak mogą zawierać błędy, niedokładności lub przeoczenia. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że na własne ryzyko polega na jakiejkolwiek informacji zawartej w niniejszym dokumencie oraz że JLG nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy, niedokładności lub pominięcia w niniejszym dokumencie.

INFORMACJE ZAWARTE Z NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ PODAWANE W STANIE, W JAKIM SĄ I JLG WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOMNIEMANE, W TYM MIĘDZY INNYMI, GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI INFORMACJI W NIM ZAWARTYCH.

9. Ograniczenie odpowiedzialności.

W żadnym wypadku JLG lub jej podmioty stowarzyszone ani żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie, produkcję i dostarczenie tego Serwisu bądź na jakiejkolwiek stronie podłączonej do tego Serwisu nie odpowiadają w żaden sposób za żadne bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie, szczególne lub retorsyjne straty, BĘDĄCE WYNIKIEM ZŁAMANIA UMOWY, NARUSZENIA GWARANCJI, CZYNU DELIKTOWEGO, W TYM ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB W INNY SPOSÓB. ŻADNA INFORMACJA, PISEMNA CZY USTNA, UZYSKANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD FIRMY JLG POPRZEZ TĘ WITRYNĘ, NIE STANOWI ŻADNEJ RĘKOJMI, OŚWIADCZENIA ANI GWARANCJI. JLG WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA DO AKTUALIZACJI INFORMACJI UMIESZCZONYCH W TEJ WITRYNIE.

10. Przejęcie odpowiedzialności

Na prośbę JLG użytkownik zgadza się przejąć na siebie od firmy JLG, jej podmiotów zależnych, podmiotów stowarzyszonych, członków zarządu, agentów, współwłaścicieli marki i innych partnerów oraz pracowników wszelką odpowiedzialność cywilną, roszczenia i wydatki, w tym na uzasadnione honoraria adwokackie, ponoszone przez strony trzecie na skutek lub wynikających z treści dostarczonych, wysłanych lub przekazanych w niniejszym Serwisie przez użytkownika, z korzystania z Serwisu przez użytkownika, z naruszenia niniejszej Umowy lub z naruszenia wszelkich praw innej osoby lub podmiotu przez użytkownika.

11. Prawo papierów wartościowych

Witryna zawiera oświadczenia perspektywiczne w rozumieniu amerykańskiej  ustawy U.S. Private Securities Litigation Reform Act (dot. rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych) z 1995 roku. Te oświadczenia perspektywiczne mogą zawierać pewne czynniki ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, w tym dotyczące cyklicznego popytu, skonsolidowanej bazy klientów, odpowiedzialności za produkt, dostępności składników produktu, trudności w integracji dwóch organizacji biznesowych i osiągnięcie potencjału gospodarczego oraz synergie operacyjne i inne ryzyka, jak podano w sprawozdaniach złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez JLG, będą się znacznie różnić. Witryna JLG i informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty ani zaproszenia do złożenia oferty sprzedaży papierów wartościowych. Żadna z informacji zawartych w tej witrynie internetowej nie jest i nie może być uważana za włączoną do jakiegokolwiek dokumentu składanego przez JLG w związku z papierami wartościowymi. JLG nie przyjmuje żadnego obowiązku aktualizacji któregokolwiek z takich oświadczeń perspektywicznych.

12. Prawo i sądy właściwe

Niniejsza Umowa podlega prawnym uregulowaniom i wykładni prawa stanu Pensylwania Stanów Zjednoczonych, z wyłączeniem reguł rozstrzygania kolizji przepisów. Użytkownik i JLG zgadzają się podporządkować się wyłącznej jurysdykcji sądów tego stanu lub sądów federalnych w stanie Pensylwania Stanów Zjednoczonych w związku z jakimikolwiek sporami wynikającymi z korzystania z tego Serwisu.

13. Rozdzielność i całość postanowień

O ile nie ustalono inaczej w niniejszym dokumencie, niniejsza Umowa stanowi pełną umowę zawartą pomiędzy użytkownikiem i JLG i reguluje korzystanie przez użytkownika z Serwisu, zastępuje wszystkie poprzednie lub obecne informacje i propozycje (ustne, pisemne lub elektroniczne) wymieniane między użytkownikiem a JLG. Jeśli którakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, taką część należy interpretować zgodnie z prawem właściwym, aby oddać w jak najdokładniejszy sposób, intencje stron, a pozostałe części nadal obowiązują w pełnym zakresie.

14. Bez zaniechania zrzeczenia się praw

Nieegzekwowanie przez JLG dowolnych postanowień niniejszej Umowy lub brak reakcji na jej naruszenia przez użytkownika bądź inne strony w żaden sposób nie stanowią zrzeczenia się prawa do egzekwowania wszystkich warunków niniejszej Umowy lub do podjęcia działań w odniesieniu do podobnych naruszeń.

15. Bez porad profesjonalnych

Wszelkie informacje dostarczone przez pracownika lub agenta JLG, telefonicznie, e-mailem, listownie, faksem lub innej formie komunikacji, stanowią wyłącznie ogólne wskazówki na temat korzystania z Serwisu i nie stanowią prawnej, podatkowej, księgowej lub innej porady profesjonalnej. Poszczególne sytuacje i prawa stanowe zmieniają się i zachęca się użytkowników do uzyskania odpowiedniej porady od wykwalifikowanych specjalistów w obowiązujących systemach prawnych.

16. Informacje różne

Użytkownik zgadza się, że wyniku zawarcia niniejszej Umowy lub korzystania z Serwisu między użytkownikiem a JLG nie istnieje żadne porozumienie joint venture, partnerstwa, zatrudnienia, czy agencyjności. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi odstępstwa od prawa JLG do spełnienia wniosku lub wymagań instytucji państwowych, sądów i organów ścigania w zakresie korzystania z Serwisu przez użytkownika lub informacji przekazywanych bądź gromadzonych przez JLG w związku z takim korzystaniem. Drukowana wersja niniejszej Umowy oraz wszelkie informacje przekazywane w formie elektronicznej są dopuszczalne w postępowaniu sądowym lub administracyjnym dotyczącego tej Umowy lub odnoszącego się do niej, w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jak inne dokumenty biznesowe i rejestry pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej.

17. Rozwiązanie umowy

Po uprzednim powiadomieniu lub bez powiadamiania firma JLG zastrzega sobie prawo i według własnego uznania może zakończyć dostęp użytkownika do całości lub części Serwisu.

18. Pliki cookie

Stosowanie plików cookie jest niezwykle istotne dla naszej witryny. Pliki cookie pozwalają nam doskonalić naszą witrynę internetową i zapewnić lepsze przeglądanie zawartych w niej materiałów. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są konieczne, aby użytkownik mógł wchodzić w interakcję z witryną. Na przykład, interakcja z witryną JLG wymaga od użytkownika podania regionu, w którym przebywa oraz języka. Oglądanie sprzętu i materiałów przeznaczonych dla danego regionu wymaga stosowania plików cookie. Użytkownik może usunąć lub zablokować wszystkie pliki cookie z tej witryny, ale spowoduje to ograniczenie interakcji.

Dbamy o prywatność użytkowników tak samo, jak dbamy o zapewnienie im najlepszych rozwiązań sprzętowych. Zastosowane pliki cookie nie są sposobem przechowywania informacji osobistych.

Czym są pliki cookie?
Plik cookie to niewielka informacja, którą nasze komputery wysyłają do przeglądarki internetowej użytkownika i które są przechowywane w jego komputerze.

Jakie pliki cookie stosujemy?
Stosujemy funkcjonalne pliki cookie, które rejestrują preferencje użytkownika, takie jak jego język lub region. Takie informacje zazwyczaj są anonimowe i nie są wykorzystywane do innych celów.

Stosujemy również analityczne pliki cookie do zbierania informacji na temat sposobów korzystania z naszej witryny lub Apps, tzn., informacji na temat tego, które strony są najczęściej odwiedzane. Wykorzystujemy te pliki cookie do anonimowego zbierania informacji dotyczących odwiedzanych przez użytkownika stron. Jednakże, jeśli użytkownik podał dane osobowe za pośrednictwem naszej witryny lub Apps, możemy połączyć te informacje z informacjami z naszych internetowych usług analitycznych i plikami cookie w celu dokładniejszego przeanalizowania sposobu korzystania z witryny lub Apps przez użytkownika. JLG nie udostępnia danych osobowych podmiotom ani serwisom zewnętrznym.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookie stron trzecich. Plikami cookie innych firm są pliki cookie, które są ustawiane przez domeny inne niż witryna internetowa odwiedzana przez użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza witrynę internetową i inny podmiot ustawia pliki cookie za pośrednictwem tej witryny internetowej, będzie to plik cookie innej firmy.

Stosujemy pliki cookie do targetowania w celu kierowania reklam do osób odwiedzających witrynę.

Jeśli użytkownik ma włączoną obsługę plików cookie w urządzeniu, zobaczy reklamy odpowiednie dla naszej witryny internetowej. Google i inni dostawcy pokazują nasze reklamy w różnych witrynach internetowych. Jeśli użytkownik ma włączoną obsługę plików cookie, zobaczy reklamy tej witryny w innych witrynach internetowych. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z dostosowanych reklam, powinien przejść do strony rezygnacji Network Advertising Initiative.

Podczas przeglądania naszej witryny wymagamy włączenia obsługi plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne korzyści. Po wyłączeniu obsługi plików cookie użytkownik będzie mógł przeglądać tylko część naszej witryny. Użytkownik może jednak zdecydować o wyłączeniu obsługi plików cookie.

Więcej informacji na temat włączania i wyłączania plików cookie można uzyskać na stronie AboutCookies.

Więcej informacji na temat stosowanych przez nas plików cookie można uzyskać kontaktując się z nami.

Data ostatniej modyfikacji: 16 stycznia 2015

Copyright © 2001 JLG Industries, Inc., Wszystkie prawa zastrzeżone.