Select Your Region

Noord-Amerika

Latijns-Amerika

Europa

Midden-Oosten

Afrika

Rusland

India

Landen aan de Grote Oceaan

Australië en Nieuw-Zeeland

  • Australia and New Zealand
  • English

Gebruiksvoorwaarden JLG website

Hartelijk welkom namens JLG Industries, Inc. en gelieerde en dochterbedrijven (gezamenlijk 'JLG'). Uw toegang tot en gebruik van de deze website (de 'Service') en eventueel de mobiele toepassingen van JLG ('Apps') vallen onder de volgende Voorwaarden voor het gebruik van de website (de 'Overeenkomst'). Lees deze Overeenkomst aandachtig door. Door onze Service te gebruiken, gaat u juridisch akkoord met alle voorwaarden en mededelingen die hier staan of waarnaar verwezen wordt.

1. Auteursrechten

Alle auteursrechten op de tekst, beelden, foto’s, grafische afbeeldingen, gebruikersinterface en andere inhoud van de Service, en de keuze, de coördinatie, de organisatie, het design, de compilatie, de magnetic translation, de digitale conversie en de indeling van deze inhoud, zijn eigendom van JLG of haar externe licentiegevers, in de volle omvang zoals verleend krachtens de Amerikaanse Auteurswet (Copyright Act) en alle internationale auteurswetten. Krachtens de toepasselijke auteurswetten mag u de inhoud van de Service voor welk doel dan ook niet kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, weergeven, uitvoeren of verzenden. Niets dat op de Service is vermeld of wordt geïmpliceerd draagt een licentie of recht krachtens een auteursrecht van JLG of een derde aan u over.

De Service en de informatie waarnaar hierin wordt verwezen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. U krijgt hiermee toestemming om informatie van deze website te downloaden, maar uitsluitend om deze te bekijken. Elk ander gebruik of reproductie, kopiëren, opnieuw distribueren of publiceren door u van dergelijke zaken op de website van JLG, inclusief eventuele daarvan afgeleide werken, is streng verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JLG. Verzoeken voor het reproduceren van informatie op deze Service moeten worden ingediend bij de E-Commerce Administrator, 13224 Fountainhead Plaza, Hagerstown, MD 21742 – VS, e-mail ecom@jlg.com.

Ongeacht het bovenstaande geeft JLG u toestemming om één (1) elektronische of papieren kopie te maken van de informatie op elke pagina van de Service, mits deze kopie uitsluitend bedoeld is voor niet-commerciële, persoonlijke doeleinden, en mits die kopie beschermd blijft door alle auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en andere eigendomsrechtelijke mededelingen en legenda’s op de Service. Het systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van deze Service voor het, direct of indirect, maken of compileren van een verzameling, compilatie, database of directory zonder de schriftelijke toestemming van JLG is verboden.

2. Rechten op handels- en servicemerken

Alle rechten op de productnamen, bedrijfsnamen, handelsnamen, logo’s, productverpakkingen en -ontwerpen van alle producten of diensten van JLG of derden, ongeacht of deze al of niet verschijnen in grote letters of met het handelsmerksymbool, zijn het exclusieve eigendom van JLG of de betreffende eigenaren, en zijn beschermd tegen reproductie, imitatie, verwatering of verwarrend of misleidend gebruik krachtens nationale en internationale handelsmerk- en auteurswetten. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken of materialen, behalve voor zover hierin toegestaan, is uitdrukkelijk verboden en niets dat op de Service is vermeld of wordt geïmpliceerd draagt een licentie of recht krachtens een patent of handelsmerk van JLG of een derde aan u over.

3. Wijziging van deze Overeenkomst

JLG behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst op elk willekeurig moment te wijzigen. U bent gebonden aan dergelijke revisies en dient daarom deze website regelmatig te bezoeken om de op dat moment actuele Overeenkomst inzake gebruiksvoorwaarden waaraan u gebonden bent te bekijken. Als u na het plaatsen van wijzigingen van deze Overeenkomst de Service gebruikt, betekent dit dat u deze Overeenkomst, in de gewijzigde vorm, accepteert. Als u op enig moment deze Overeenkomst niet wilt accepteren, mag u de Service niet gebruiken.

4. Links naar externe Services

De website van JLG bevat links (koppelingen) naar andere websites op het internet. Over deze sites heeft JLG geen controle en JLG is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, legitimiteit of enig ander aspect van de inhoud van die sites. De opname van een gekoppelde website op de website van JLG impliceert niet de goedkeuring van of instemming met de gekoppelde website, of de producten of diensten die op die site worden aangeboden, door JLG. JLG WIJST UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE OF VERKLARING, EXPLICIET OF IMPLICIET, VOOR DEZE EXTERNE WEBSITES EN HUN INHOUD AF. Als u besluit om de website van JLG te verlaten en naar die externe websites gaat, doet u dat op eigen risico.

5. Verplichtingen

U bent verplicht om alle toepasselijke wetten inzake uw gebruik van de Service na te leven, en eventuele aanvullende beperkingen zoals beschreven in een schriftelijke mededeling of mededeling op het scherm van JLG. Als voorwaarde voor uw gebruik van de Service garandeert u dat u de Service niet zult gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of door deze Overeenkomst worden verboden.

6. In het algemeen verboden gebruik

Zonder beperking van het voorafgaande stemt u ermee in om geen informatie of ander materiaal naar of via de Service te verzenden, te verspreiden of te communiceren dat:

(a) auteursrechtelijk beschermd is, tenzij u de eigenaar van het auteursrecht bent;

(b) handelsgeheimen openbaar maakt, tenzij u de eigenaar daarvan bent;

(c) inbreuk maakt op andere intellectuele eigendomsrechten van anderen of op de privacy of publiciteitsrechten van anderen;

(d) onfatsoenlijk, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, hatelijk, smadelijk of beschamend is voor een persoon of entiteit zoals geheel naar eigen goeddunken door JLG bepaald;

(e) seksueel geaard is;

(f) advertenties of verzoeken om opdrachten, enquêtes, prijsvragen, kettingbrieven of piramidespelen vormen; of

(g) virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere computerprogrammeermethoden of -machines bevat die zijn bedoeld om schade toe te brengen aan systemen, gegevens of informatie, deze aan te tasten, stiekem te onderscheppen of te onteigenen.


U stemt er verder mee in:

(a) geen onvolledige, verkeerde of onjuiste biografische gegevens of andere informatie te verstrekken voor de aanmelding als gebruiker van de Service, of voor de aanmelding voor promotieacties die via de Service worden aangeboden;

(b) geen materiaal of andere informatie van een andere gebruiker en van JLG te verwijderen of te wijzigen;

(c) geen informatie over anderen, inclusief e-mailadressen, te vergaren of anderszins te verzamelen zonder dat zij toestemming daarvoor hebben gegeven;

(d) geen actie te nemen die leidt tot een onredelijke of onevenredige grote belasting van de infrastructuur van de Service;

(e) geen apparaat, software of methode te gebruiken voor het belemmeren of proberen te belemmeren van de juiste werking van de Service of van een activiteit die op deze site wordt uitgevoerd;

(f) geen andere machine, software, programma, hulpmiddel of een ander apparaat of mechanisme (inclusief zonder beperking browsers, spiders, robots, avatars of intelligente hulpmiddelen) te gebruiken voor het navigeren op of doorzoeken van de Service dan de zoekmachine en zoekhulpmiddelen die door JLG op de Service beschikbaar worden gesteld en andere dan algemeen beschikbaar externe webbrowsers (bijv. Netscape Navigator en Microsoft Internet Explorer);

(g) geen andere persoon of entiteit toestemming te geven voor het gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord voor het plaatsen of bekijken van commentaren of het verzenden of ontvangen van materialen; of

(h) de software waaruit de Service bestaat of die daarvan op een of andere manier onderdeel van uit maakt, niet proberen te ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren.


JLG behoudt zich ook het recht voor alle informatie openbaar te maken die noodzakelijk is voor het naleven van alle toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

7. Privacybeleid

U gaat akkoord met en stemt in met de voorwaarden van het JLG Privacybeleid. 

JLG Industries, Inc., het moederbedrijf en de dochterbedrijven spannen zich in om de klanten, aandeelhouders, dealers en toeleveranciers de best mogelijke producten en diensten te leveren, zowel in het veld als on-line. Door u op de JLG website en Apps te registreren of via deze middelen contact met ons op te nemen, gaat u ermee akkoord dat alle informatie en opmerkingen die u verstrekt, gedeeld mogen worden met JLG, gelieerde en dochterbedrijven en dealers, en, zonder beperking, gebruikt mag worden om bestellingen van klanten te verwerken of onze producten en diensten aan te bieden.


8. Disclaimers

JLG garandeert geen continue, ononderbroken of veilige toegang tot haar website, en uw toegang tot en het functioneren van deze website kan worden aangetast door talkrijke factoren waarop JLG geen controle heeft. Daarnaast verklaart of bevestigt JLG niet de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze website. Hoewel de informatie op deze website juist wordt geacht, kan deze fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevatten. U erkent hiermee dat u geheel op eigen risico vertrouwt op de hier verstrekte informatie en JLG is niet aansprakelijk voor fouten, onnauwkeurigheden of omissies daarin.

DE HIER GEGEVEN INFORMATIE WORDT VERSTREKT ’IN DE HUIDIGE TOESTAND’ EN JLG WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK VOOR DE HIER VERSTREKTE INFORMATIE.

9. Beperking van aansprakelijkheid

In geen enkel geval zijn JLG of haar gelieerde bedrijven, of een partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze Service, of op een website die aan deze Service is gekoppeld, aansprakelijk op welke manier dan ook voor directe, incidentele, gevolg-, indirecte, speciale of als straf bedoelde schade IN WELKE VORM DAN OOK, ONGEACHT OF DEZE IS GBEBASEERD OP CONTRACTBREUK, NIET-NAKOMING VAN DE GARANTIE, REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS. GEEN INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN JLG HEBT VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE VORMT EEN GARANTIE OF VERKLARING. JLG WIJST UITDRUKKELIJK ELKE VERPLICHTING AF VOOR HET BIJWERKEN VAN INFORMATIE DIE OP DEZE WEBSITE IS GEPLAATST.

10. Vrijwaring

Na een verzoek van JLG stemt u ermee in dat u JLG en haar dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven, bestuurders, tussenpersonen, co-branders of andere partners en werknemers beschermt tegen en vrijwaart van alle aansprakelijkheden, claims en onkosten, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde vanwege of voortvloeiend uit informatie of materiaal dat u indient op of verstuurt via deze Service, uw gebruik van de Service, uw schending van deze Overeenkomst of uw schending van rechten van iemand anders.

11. Effectenwetten

Deze website bevat toekomstgerichte verklaringen zoals gedefinieerd door de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen bepaalde risico’s en onzekerheden bevatten, waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk zouden kunnen afwijken, inclusief cyclische vraag, een geconsolideerde klantenbestand, productaansprakelijkheid, beschikbaarheid van productonderdelen, de problemen van het integreren van twee bedrijfsorganisaties en het bereiken van mogelijke bedrijfs- en operationele synergieën en andere risico’s, zoals in meer detail aangegeven in de rapporten die door JLG bij de Securities and Exchange Commission (Amerikaanse beurstoezichthouder) zijn ingediend. De website van JLG en de informatie op deze website vormen geen aanbieding of verzoek om een aanbieding voor een verkoop van effecten. Geen enkele informatie op deze website is bedoeld om te worden geïntegreerd, en mag niet worden opgevat als zijnde geïntegreerd, in een van de rapporten of documenten die door JLG in het kader van effecten worden ingediend. JLG wijst elk voornemen of elke verplichting voor het bijwerken van deze toekomstgerichte verklaringen af.

12. Keuze van wet en forum

Deze Overeenkomst valt onder en moet worden geïnterpreteerd volgens de wetten van het gemenebest van Pennsylvania, Verenigde Staten van Amerika, met uitzondering van haar verwijzingsregels. U en JLG stemmen expliciet in met de exclusieve jurisdictie en rechtsgebied van deelstaat- of federale rechtbanken in het gemenebest van Pennsylvania, Verenigde Staten van Amerika, voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze Service.

13. Scheidbaarheid en integratie

Tenzij anderszins hierin vermeld, vormt deze Overeenkomst de gehele overeenkomst tussen u en JLG en is van toepassing op uw gebruik van deze Service, en vervangt alle vorige en gelijktijdige mededelingen en voorstellen (mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen u en JLG. Als een gedeelte van deze Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht, zal dat gedeelte op een manier worden uitgelegd die overeenstemt met de toepasselijke wet om, zoveel mogelijk, de oorspronkelijke bedoeling van de partijen te weerspiegelen, en de resterende gedeelten zullen volledig van kracht blijven.

14. Geen afstandsverklaring

Door het niet-afdwingen door JLG van bepalingen van deze Overeenkomst of het niet-reageren op een schending door u of andere partijen doet JLG op geen enkele manier afstand van haar recht op het daarna afdwingen van de voorwaarden of bepalingen van deze Overeenkomst of om te handelen met betrekking tot soortgelijke schendingen.

15. Geen professioneel advies

Alle informatie die door een werknemer of tussenpersoon van JLG wordt verstrekt, ongeacht of dit telefonisch, per e-mail, brief, fax of andere communicatiemethode is, is uitsluitend bedoeld als algemeen advies over het gebruik van de Service, en is geen juridisch, fiscaal, boekhoudkundig of ander professioneel advies. Individuele situaties en wetten van deelstaten verschillen en gebruikers worden aangemoedigd om het juiste advies in te winnen bij gekwalificeerde professionals in de betreffende jurisdicties.

16. Diversen

U stemt ermee in dat er geen joint venture, samenwerkingsverband, dienstverband of relatie als tussenpersoon bestaat tussen u en JLG tengevolge van deze Overeenkomst en uw gebruik van deze Service. Niets in deze Overeenkomst tast het recht van JLG aan om te voldoen aan verzoeken of eisen van de overheid, rechtbanken of politie en justitie wat betreft uw gebruik van deze Service of informatie die door JLG is verstrekt of verzameld over dat gebruik. Een afgedrukte versie van deze Overeenkomst en van een mededeling in elektronische vorm is toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die zijn gebaseerd op of verband houden met deze Overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en dossiers die oorspronkelijk in afgedrukte vorm werden gemaakt en worden bewaard.

17. Beëindiging

JLG behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u toegang tot deze Service, geheel of gedeeltelijk en met of zonder mededeling te beëindigen.

18. Beleid voor cookies

Het gebruik van cookies is van essentieel belang voor onze site. Dankzij cookies kunnen wij onze website verbeteren en u een meer persoonlijke browsingervaring aanbieden. Sommige van de cookies die we gebruiken, zijn noodzakelijk voor u om de website te gebruiken. U moet bijvoorbeeld uw regio en taal aangeven om op de website van JLG te navigeren. Cookies zijn ook nodig om apparatuur- en regiospecifieke inhoud te kunnen bekijken. U kunt alle cookies van deze site verwijderen of blokkeren, maar u zult de website dan slechts beperkt kunnen gebruiken.

We vinden het net zo belangrijk uw privacy te beschermen als u de beste apparatuur te leveren. Wij slaan geen persoonlijke gegevens via cookies op.

Wat is cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die onze computers naar uw internetbrowser sturen en die op uw computer opgeslagen wordt.

Welke cookies gebruiken wij?
Wij gebruiken functionele cookies om uw voorkeuren op te slaan; bijvoorbeeld uw taal of regio. Deze informatie is meestal anoniem en wordt voor geen ander doel gebruikt.

We gebruiken tevens cookies om informatie te verzamelen over hoe gebruikers onze website of onze Apps gebruiken, d.w.z. welke pagina's het meest bezocht worden. We gebruiken deze cookies om anonieme informatie te verzamelen over de door u bezochte pagina's. Maar wij mogen de via onze website of onze apps verstrekte persoonlijke informatie combineren met informatie van de analysediensten en cookies van onze website om in meer detail te bekijken hoe u onze website gebruikt. JLG deelt geen persoonlijke informatie met andere bedrijven of diensten.

We gebruiken externe cookies op onze website. Externe cookies zijn cookies die zijn ingesteld door een ander domein dan de website die door de bezoeker wordt bezocht. Als een gebruiker een website bezoekt en een andere entiteit stelt een cookie via die website in, dan zou dit een externe cookie zijn.

Deze site gebruikt gerichte cookies om gericht reclame aan te bieden aan de bezoekers van de site.

Als u cookies op uw computer hebt ingeschakeld, zullen er advertenties verschijnen die voor onze website relevant zijn. Google en externe leveranciers tonen onze advertenties op verschillende internetsites. Als u cookies hebt ingeschakeld, ziet u wellicht advertenties voor deze website op andere websites. Als u geen gerichte reclame wilt ontvangen, kunt u naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative gaan.

Wij eisen dat u cookies hebt ingeschakeld bij het browsen op onze website voor de optimale gebruikerservaring. Anders zult u onze website niet helemaal kunnen bekijken. Als u dat echter wilt, kunt u cookies in uw browserinstellingen uitschakelen.

Meer informatie over het in- of uitschakelen van cookies vindt u op AboutCookies.

Neem s.v.p. contact met ons op als u meer informatie wenst over de cookies die we gebruiken.

Datum laatste wijziging: 16 januari 2015

Copyright © 2001 JLG Industries, Inc. Alle rechten voorbehouden.


 
HomeVoorwaarden